Loading ...
Loading ...

รับเงินก้อนสูงสุด

900,000 บาท

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง*

คุ้มครองสูงสุด

สูงสุด +900,000 บาท

ในกรณีเป็นระยะลุกลามรับเพิ่ม 1 เท่าจากทุนเดิม

รับเงินค่าเบี้ยคืน 15% ทุกๆ 2 ปี

ในกรณีไม่มีการเคลม

คำนวณค่าเบี้ย
เพศ
หญิง
วัน / เดือน / ปีเกิด
งวดชำระเบี้ยประกัน
3 เดือน
เลือกวงเงินคุ้มครอง

หมายเหตุ

  • * มะเร็งทุกระยะ ทุกอวัยวะ
  • รับเงินชดเชยแบบรายเดือนสูงสุด 12 เดือน
  • ระยะลุกลามรับเงินชดเชยเพิ่ม 1 เท่าจากทุนประกัน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 - 55 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย คลิกที่นี่
  • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

Select Care Cancer ประกันมะเร็งทุกระยะ ไม่เคลมคืนเงิน

มะเร็ง ภัยร้ายอันดับ 1

ถ้าจะพูดถึงมะเร็งเป็นภัยเงียบที่อันตรายสำหรับคนไทยเป็นอย่างมาก โดยจะไม่มีสัญญาณใดๆ ล่วงหน้ามาก่อน นอกจากมักจะตรวจพบภายหลัง จากข้อมูลจาก รพ.จุฬา ภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา พบว่า มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่สารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติขึ้นมา และสามารถเกิดขึ้นได้ตามอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

ประกันมะเร็งออนไลน์ เบี้ยคงที่ 10 ปี

“ซิกน่า ประกันภัย” ออกผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็ง เข้าใจง่าย กรณีตรวจพบมะเร็งทุกระยะ รวมถึงมะเร็งผิวหนัง รับเงินก้อนทันที ในระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันมะเร็งจากซิกน่านั้น สามารถเป็นหนึ่งในทางเลือกที่แบ่งเบาภาระความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดโรคและค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง

รีบทำประกันมะเร็งในวันนี้เพื่อคุ้มครองความเสียงก่อนตรวจพบ กับแผนประกันมะเร็ง เบี้ยคงที่ 10 ปี จากซิกน่า ให้ค่าเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้สามารถวางแผนทางการเงิน ทำให้มั่นใจด้วยการคลอบคลุมในประกันมะเร็งทุกระยะ และใช้ชีวิตด้วยความอุ่นใจ สบายใจ รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต รับเงินก้อนทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับมะเร็งทุกระยะ หรือกรณีเป็นมะเร็งผิวหนัง 2 แสน โดยผู้ทำประกันสามารถทำให้ตนเอง หรือคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดา เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย และคุ้มครองถึง อายุ 65 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1758