Loading ...
Loading ...

คุ้มครองค่ายาภูมิคุ้มกันบำบัด

จ่ายตามจริง สูงสุด 5,000,000 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker test) ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์

สูงสุด 20,000 บาท

คำนวณค่าเบี้ย
เพศ
หญิง
วัน / เดือน / ปีเกิด
งวดชำระเบี้ยประกัน
รายปี
เลือกวงเงินคุ้มครอง

หมายเหตุ

    • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
    • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด

 

 

 

Select Care Immunotherapy รักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

“ซิกน่า ประเทศไทย” ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระดับโลก พร้อมมอบความคุ้มครองในทุกย่างก้าว ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ CA 1Price (ประกันมะเร็งเบี้ยคงที่ตลอดชีพ) ความคุ้มครองสุขภาพที่ท่านสามารถเลือกได้เอง ความคุ้มครองประกันมะเร็งเบี้ยคงที่ตลอดชีพ

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ ประกัน Immunotherapy หรือ การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เริ่มต้นค่าเบี้ยเพียง 516 บาทต่อปี

Immunotherapy หรือ การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งที่ให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาตรงเป้า ที่มีผลต่อการเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถทำหน้าที่ต่อสู้กับมะเร็งได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลข้างเคียงและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy ถือเป็นวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ที่มีการศึกษาและพัฒนากระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเซลล์มะเร็งจะมีการสร้างโปรตีนขึ้นมาป้องกันตัวจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตต่อไปโดยที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถมองเห็น ซึ่งหลักการทำงานของการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) คือการเข้าไปยับยั้งกระบวนการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งดังกล่าว พร้อมกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถกำจัดเซลล์มะเร็ง เรียกว่าเป็นการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นยา ภายใต้กระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายตามปกติ